درباره ما

شركت  مشاور هوشمند آرتمن به عنوان يک مجموعه  خصوصي، جهت فعالیت در عرصه فناوری های نوين و ويژه در حوزه برق و IT هوشمند سازی  ساختمان  دوربین  مداربسته  سیستم های امنیتی و آیفون های تحت شبکه  فعال می باشد 

بخش های مختلف جامعه به مانند سازمان ها و ارگان ها، شركت های خصوصي، كارخانه ها، واحدهای تولیدی، مراكز بهداشتي و درماني، مراكز آموزشي، و بخصوص جهت رفاه مردم عادی  با بالاترين كیفیت ارائه مي گردد. اين شركت سعي نموده است با بهره گیری از كارشناسان متخصص در عرصه های گوناگون، خدماتي به روز و متناسب با نیازهای مشتريان ارائه نمايد. برای جهت بخشیدن به فعالیت های كاری، ارزش هايي به عنوان الگوهای فعالیت شركت به شرح ذيل انتخاب گرديده است

تولید مشتری وفادار. 

تمامي فعالیت های صورت گرفته در شركت نه در جهت جذب مشتری، بلکه در راستای به وجود آوردن مشتريان وفادار به شركت مي باشتتد. لذا مواردی همتون كیفیت، توجه به ذات اصیل انساني، رضايت مشتری و موارد بسیار ديگر در اين حوزه رعايت مي گردد تا مشترياني وفادار به وجود آيند.

 

 

اطلاع ر سانی بدون حد و مرز و به روز. 

تمامي پرسنل مجموعه  موظف مي باشند كلیه اطلاعات فني،تجاری و مشاوره ای موجود در شركت را بدون در نظر گرفتن میزان قطعیت مشتری و به صورت رايگان دراختیار تمامي مراجعه كنندگان و درخواستت كنندگان قرار دهند و در صورت لزوم جلستاتي را به صورت رايگان برگزار نمايند. بديهي است تمامي اين خدمات برای مراجعه كنندگان تعهدی به همراه نخواهد داشت.

بالاترین حد کیفیت.

 تمامي فرآيندهای فني و غیر فني شركت بر اساس استانداردها و به گونه ای شکل گرفته است كه مشتری هرگونه خدمات و يا محصول مورد نیاز خود را با بالاترين حد كیفیت دريافت نمايد.

ارائه محصول و خدمات فنی بر اساس آخرین فناوری های جهانی. يکي از نقاط قوت شركت، انتخاب و ارائه محصولات و ارتقای خدمات فني بر اساس آخرين تحولات فني در عرصه جهاني مي باشد تا مشتريان همیشه مطمئن باشند راه حل ارائه شده دارای بالاترين استاندارد و در لبه توسعه فناوری تجاری، در عرصه جهاني است.

برند

شركت مشاوره  هوشمند آرتمن نماينده انحصاری محصتولات _ TIS nexttecho_akuvox -orvibo مي باشد.

محسوب مي گردد كه آخرين سطح تولید اين محصولات با نام TIS رو بستر سیمي و همچنین برند orvibo وبرند nexttecho روی بستر بي سیم قابل عرضه مي باشد.

چند نمونه  پروژه  اجراء شده مجموعه ما 

 

پروژه اقدسیه  


پروژه نفت 

پروژه ازگل

پروژه  آجودانیه  

پروژه  واحد رزمال  

پروژه  موحد دانش